فریدونکنار بنیاد شهید خطه مبارک

در خصوص شهید و شهادت